7 Aralık 2013 Cumartesi

��KUR 22 K��� ALACAK

Sorry, I could not read the content fromt this page.

�SHAK DO�AN GALATASARAY YOLUNDA

ORTAK?Y HABERC? AKSARAY ORTAK?Y HABERLER? 2012-2013
ABONEL?K | ORTAK?YHABERC? | K?NYE

aKSARAYIN GURURU İSHAK DOĞAN GALATASARAY YOLUNDA İLERLİYOR YAKIN ZAMANDA GALATASARAYA GEÇEBİLECEĞİ KONUŞULAN İSHAK DOĞANA BAŞARILAR DİLİYORUZ

AKSARAY VAL�S� SELAM� ALTINOK ORTAK�Y'DE

ORTAK?Y HABERC? AKSARAY ORTAK?Y HABERLER? 2012-2013
ABONEL?K | ORTAK?YHABERC? | K?NYE

Altyap?: MyDesign Haber Sistemi

KANAL KENARINA KORKULUK

Sorry, I could not read the content fromt this page.

ORTAK�Y KANAL AVRUPA 'DA

Sorry, I could not read the content fromt this page.

BR�KET�� ASLAN TEKCAN HAKK'A Y�R�D�

Sorry, I could not read the content fromt this page.

AKSARAY'DA HALUK �AH�N YAZGI S�RPR�Z�

Sorry, I could not read the content fromt this page.

ANAOKULU ��RENC�LER� SA�LIK TARAMASINDAN GE�T�LER

Sorry, I could not read the content fromt this page.

TAPU MEMURLARIMIZ �D�LLE D�ND�

ORTAK?Y HABERC? AKSARAY ORTAK?Y HABERLER? 2012-2013
ABONEL?K | ORTAK?YHABERC? | K?NYE

Altyap?: MyDesign Haber Sistemi

AK PART� BA�KAN ADAYI 15-30 ARALIK ARASINDA

ORTAK?Y HABERC? AKSARAY ORTAK?Y HABERLER? 2012-2013
ABONEL?K | ORTAK?YHABERC? | K?NYE

Altyap?: MyDesign Haber Sistemi

SIR C�NAYET ��Z�L�YOR

Sorry, I could not read the content fromt this page.

�Z TERAP�'DEN �L�E KAYMAKAMINA Z�YARET

?l?emizde faaliyet g?steren ?z Terapi ?zel E?itim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ??renci ve ??retmenleri 3 Aral?k D?nya Engelliler G?n? m?nasebetiyle il?e Kaymakam? Harun Ba??b?y?k?e bir ziyarette bulundular.

 

Kurum M?d?r? Yasemin ?z,Kurum sahibi ve Fizyoterapist ?mer ?z ve ?zel E?itim ??retmeni Emine Demirkesen ile birlikte 3 Aral?k D?nya Engelliler g?n? dolay?s?yla ?l?e Milli E?itim ?ube M?d?r? Metin  Ersan Kaplan,?l?e Milli E?itim M?d?r? Ya?ar Can ve Kaymakam Harun Ba??b?y?k?e birer ziyaret ger?ekle?tirdiler.

Ziyaretten ?ok memnun oldu?unu s?yleyen Ba??b?y?k ??rencilerle tek tek ilgilendi.Kimse gelecekte hangi nedenden olursa olsun, engelli bir duruma d??ebilece?ini, bunun sonucunda da y?r?yemeyece?ini, ko?amayaca??n?, duyamayaca??n?, hissedemeyece?ini asla unutmamal? diyen Kaymakam Ba??b?y?k,"Ki?ilerin engelli olmalar? bir kusur, bir eksiklik olarak g?r?lmemelidir. Derecesi ne olursa olsun, insan onuruna yara??r bir hayat s?rmek t?m engelli vatanda?lar?m?z?n da en do?al hakk?d?r.Engellilerin sorunlar? onlara ac?makla ??z?mlenemez. Aksine, bu duygu ile hareket etmek, var olan sorunlar?n daha fazla hissedilmesine yol a?ar. Onun i?in engelli vatanda?lar?m?z, ailemizin bir bireyi olarak g?r?lmeli ve sorunlar?na kendi sorunlar?m?z gibi sahip ??k?lmal?d?r. Bu sorunlar?n ??z?m?nde herkes gereken katk? ve deste?i vermelidir. Bu noktada rehabilitasyon merkezlerimiz ?ok ?nemli bir a???? kapat?yorlar,engelli vatanda?lar?m?z onlar?n gayretli ?al??malar? sayesinde toplum i?ine ??kmaya ba?lad?.?al??malar?ndan dolay? kendilerine ?ok te?ekk?r ederim." dedi.

 
Bu haber 552 defa okunmu?tur.

KAZA UCUZ ATLATILDI

ORTAK?Y HABERC? AKSARAY ORTAK?Y HABERLER? 2012-2013
ABONEL?K | ORTAK?YHABERC? | K?NYE

Altyap?: MyDesign Haber Sistemi

8.SINIFLAR ORTAK SINAVDA TER D�KT�

ORTAK?Y HABERC? AKSARAY ORTAK?Y HABERLER? 2012-2013
ABONEL?K | ORTAK?YHABERC? | K?NYE
Altyap?: MyDesign Haber Sistemi

Hemşerimiz 13. kitabını yayınladı

Anasayfa » Ortak?y G?ncel 27?-?Kas?m?-?2013, 18:48 Ortak?yl? hem?ehrimiz S?leyman Do?an'?n "Mesneviden Pedagojik Telkinler" isimli kitab? ??kt?. Do?.Dr.S?leyman Do?an, 1965 y?l?nda  Ortak?y?de (Devedam?) do?du. ?lk, orta ve lise ??renimini Ortak?y?de tamamlad?. Sel?uk ?niversitesi E?itim Fak?ltesinden mezun oldu (1988). 1995 y?l?nda ?ngiliz K?lt?r??n bursunu kazanarak ?ngiltere?de, Birmingham ?niversitesinde Politika ve Uluslararas? ?li?kiler alan?nda Master Program?n? tamamlad?. Pedagoji felsefesi, psikolojisi, sosyolojisi, teorisi, tarihi ve metodolojisi ?zerine yapt??? ?al??malarla Pedagoji (E?itim bilimleri) doktoru unvan?n? ald? (1999). Yine ?ocuk ve aile e?itimi ve aile sosyolojisi ?zerine yapt??? ?al??malarla E?itim Sosyolojisi alan?nda do?ent oldu. Devlet Planlama Te?kilat? Ulusal Ajans proje de?erlendirmesinde ba??ms?z (AB) hakemi d?? uzman? olarak g?rev yapt? (2005?2008). Uluslararas? Malezya ?niversitesinde d?rt ay ara?t?rmac? ??retim ?yesi olarak bulundu (2008). S?ras?yla F?rat, Abant ?zzet Baysal, ?stanbul, Trakya ve Fatih ?niversitesinde ?al??t?. 2009?dan beri Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Fen-Edebiyat Fak?ltesi, ?nsan ve Toplum Bilimleri B?l?m?nde ??retim ?yesi olarak g?rev yapmaktad?r. Ayn? ?niversitenin Sosyal Bilimler Enstit?s? m?d?r yard?mc?s? olarak g?rev yapmaktad?r. Ayr?ca ?zel ?niversitelerden Sebahattin Zaim, ?stanbul Ayd?n ve Hasan Kalyoncu ?niversitelerinde de lisans ve lisans?st? dersler vermektedir. ?Toplumsal Yap?lar ve Tarihsel D?n???mler? dersi ba?ta olmak ?zere, ?E?itim Psikolojisi?, ?E?itim Felsefesi?, ?E?itim Sosyolojisi?, ?Anne-baba E?itimi?, ?Aile Sosyolojisi?, ?Bilimsel Ara?t?rma Y?ntemleri?, ?E?itim Bilimine Giri??, ?E?itim ve ??retim Liderli?i? ve ?E?itim Politikalar?? lisans ve lisans?st? d?zeyde verdi?i derslerden baz?lar?d?r.
Do?an, uzun y?llar ?e?itli g?nl?k gazete ve dergilerde muhabir, edit?r ve k??e yazar? olarak ?al??m??t?r. Moldova, Gagavuz ?zerk Cumhuriyeti Meclisi taraf?ndan verilen devlet ni?an? sahibidir (2001). ?evre konusunda yapt??? ?al??malar?yla (?Kelaynak Ku?lar? Zorda? ba?l?kl? ?al??mas?, 2002; ?Bo?azlar?m?z Yolcu Ge?en Han?? ba?l?kl? ?al??mas?, 2004) INEPO (Uluslararas? ?evre Olimpiyatlar? Projesi) uluslararas? ?evre bas?n ve J?ri ?zel ?d?l? kazanm??t?r. Gazeteci ve bilim insan? olarak 60 ?lkeye seyahat etmi?tir. Do?an, ?T?rkiye Yazarlar Birli?i? (1994-), ?T?rk Felsefe Derne?i? (2008-) ve ?T?rkiye ?lim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birli?i? (?LESAM, 2010-) ?yesidir.
25?i uluslararas? olmak ?zere 100 civar?nda bilimsel yay?n? vard?r. Ba?ta T?B?TAK olmak ?zere ulusal ve uluslararas? bir?ok kurum, kurulu? ve dergilere hakemlik ve bilimsel j?ri ?yeli?i yapmaktad?r.
Yazar?n Daha ?nce Yay?nlanm?? Kitaplar?:
Afganistan?da Kim Kazand?? (1993).
Ke?mir?den Geliyorum (1995).
E?itimde Ba?ar?n?n ?artlar? (1998).
Sivil Demokrasi ?a?r?s? (Derleme),(1999).
?imdiki ?ocuklar Harika (2001).
?ocuklar K???k Bir ?ey De?ildir (2002).
Mutlu Aile Mutlu ?ocuk (2003).
Ba?ar?ya Y?r?yenler (2005).
Varolman?n Yolunda Zengin Olmak (Edit?r, M. Uyar ve M. ?etin ile birlikte) (2005).
Ailenin Aynas? ?ocuk (2006).
Ailede Sevgi E?itim (Edit?r) (2009).
?nsanlar Konu?a Konu?a (C. Do?an ile birlikte) (2011).
  Bu haber 771 defa okunmu?tur.var countries=new ddajaxtabs("countrytabs", "countrydivcontainer")countries.setpersist(true)countries.setselectedClassTarget("link")countries.init() function yazarManset(divID) {for (i=1;i

Başkan adayı görevinden istifa etti

Bekir Tekcan İstifa EttiSorry, I could not read the content fromt this page.

AKSARAY DEVLET HASTANESinden örnek davranis

Aksaray Devlet Hastanesi, bir y?l ?nce hastane personeli aras?nda ba?latt??? hastanede tedavi g?ren ?ocuklara y?nelik kitap okuma kampanyas?na; hik?ye, masal, ?e?itli kitap ve dergilerden olu?an 636 adet yay?n ba???land?. Konuyla ilgili olarak bir a??klama yapan Aksaray Devlet Hastanesi Y?neticisi Uz.Dr. Ahmet Korkmaz ?Hastanemiz ?.V.Ekecik ?ocuk Hastal?klar? Klini?inde yatarak tedavi g?rmekte olan ?ocuk hastalara, hastal?klar?n?n getirdi?i a??r ve ac?lar?n? unutmalar?na sa?lamaya y?nelik olarak, hastanemiz T?bbi Sosyal Hizmet Birimi arac?l??? ile bir y?l ?nce hastanemiz personeli aras?nda kitap toplama ve okuma kampanyas? ba?latt?k. Personelimiz yo?un ilgi g?stererek bir y?l i?inde hikaye, masal, roman ve dergi t?r?nden olu?an 636 yay?n ba???lad?.  Hastanemiz T?bbi Sosyal Hizmet Sorumlusu Y?lmaz ?ahin taraf?ndan y?r?t?len kampanya sonras?nda hastanemiz b?nyesinde mini ?ocuk k?t?phanesi olu?turduk. Burada toplanan kitaplar, hastanemizde g?rev yapan sa?l?k personeli taraf?ndan g?n?ll? olarak yatarak tedavi g?rmekte olan ?ocuklar?m?za g?nl?k okunmaktad?r. ?ocuklar?m?z ve ailelerimizden uygulama ile ilgili olumlu geri bildirimler almaktay?z. Olu?turdu?umuz k?t?phanemizi daha da geli?tirmek i?in yeni kitaplara ihtiyac?m?z var. Bu konuda duyarl? vatanda?lar?m?z?n ba???lar?n? bekliyoruz. Ayr?ca kampanyam?za katk?da bulunan t?m hastane personeline te?ekk?r ediyorum? dedi.Aksaray Devlet Hastanesi T?bbi Sosyal Hizmet Sorumlusu Y?lmaz ?ahin?de a??klamas?nda ? ADH Y?neticisi Uz.Dr. Ahmet Korkmaz??n deste?i ile hastanemiz personelinin katk?lar? sonucu 636 yaz?l? yay?na ula?t?k. Aksaray Devlet Hastanesi olarak Sosyal sorumluluk ilkesi ?er?evesinde i?inde bulundu?umuz toplumun geli?imine katk? sunmak ad?na b?yle bir uygulamay? y?r?t?yoruz. Sadece hastane personelimiz aras?nda ellerinde bulunan eski kitaplardan olu?an ba???lar ile mini bir k?t?phane olu?turduk. Bu yay?nlar g?nl?k olarak yatarak tedavi g?ren ?ocuklar?m?za g?n?ll? ebe ve hem?irelerimiz taraf?ndan okunmaktad?r. ?ocuklar?m?za y?nelik ve g?n?ll?l?k esas?na dayal? olarak b?yle bir uygulama ger?ekle?tirdi?imiz ve tedavi g?ren ?ocuklar?n mutlulu?unu g?rmek bizleri de mutlu etmektedir? dedi.A??klamada ayr?ca, kitap ba????nda bulunmak isteyen duyarl? hem?erilerimizin Aksaray Devlet Hastanesi T?bbi Sosyal Hizmetler Birimine ba?vurmalar?n?n veya 0 (382) 212 91 00 nolu telefondan ula?malar?n yeterli olaca?? kaydedildi.  Bu haber 317 defa okunmu?tur.

hilmi tekgöz basın açıklaması yaptı

hilmi tekgöz basın açıklaması yaptıSorry, I could not read the content fromt this page.

DJ YUSUF EVLENdi

star fm djlerinden dj yusuf özenen evlendiSorry, I could not read the content fromt this page.

NOTER KURASI iLE 22 kişi çalışmaya hak kazandı

Sorry, I could not read the content fromt this page.

Apartman Boşluğunda Kadın Cesedi Bulundu

Kiraya oturmakta oldukları evlerinin mutfağında kullandıkları doğalgaz aboneliği bahane edilerek bir kaç yıldır almakta oldukları kömür yardımı Vakıfca kesilen bi...

Hafızlar Belgelerini Aldı

 Aksaray’da, Fatımatüz Zehra Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık merasimi düzenlendi. Gerçekleştirilen törende hafız olan genç kızlara hafızlık belgesi verildi.Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen hafızlık merasimine Aksaray Valisi Selami Altınok, eşi Gülhan Altınok, İl Müftüsü Bekir Gülce ve davetliler katıldı.İl Müftüsü Bekir Gülce ve Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisinin konuşmasının ardından hafız olan Sultan Türkmen, Seza Önal, Züleyha Candan, Ayşe Alayurt, Zeynep Meral, Tuğba Akbaş, Sümeyya Yüksel ve Ebru Düzgün’e Vali Selami Altınok, eşi Gülhan Hanım, ve diğer protokol üyeleri tarafından diploma ve hediyeleri verildi.

Aksaray'da 50 Yıllık İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Kiraya oturmakta oldukları evlerinin mutfağında kullandıkları doğalgaz aboneliği bahane edilerek bir kaç yıldır almakta oldukları kömür yardımı Vakıfca kesilen bi...

SGK Personeline 'Kişisel Gelişim Ve Motivasyon Eğitimi'

Kiraya oturmakta oldukları evlerinin mutfağında kullandıkları doğalgaz aboneliği bahane edilerek bir kaç yıldır almakta oldukları kömür yardımı Vakıfca kesilen bi...

Aksaray'da Ak Parti Belde Belediye Temayül Yoklaması Yaptı

Kiraya oturmakta oldukları evlerinin mutfağında kullandıkları doğalgaz aboneliği bahane edilerek bir kaç yıldır almakta oldukları kömür yardımı Vakıfca kesilen bi...

Aksaray'da Sgk Personeline "kişisel Gelişim Ve Motivasyon" Eğitimi

Kiraya oturmakta oldukları evlerinin mutfağında kullandıkları doğalgaz aboneliği bahane edilerek bir kaç yıldır almakta oldukları kömür yardımı Vakıfca kesilen bi...

Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Aksaray belde belediyeleri aday adayları temayül yoklaması yapıldı. AK Parti Aksaray İl Başkanı Fatih Yıldırıcı, Aksaray Belediye Tiyatro salonunda yapılan temayül yoklamasında yaptığı konuşmada, temayül yoklamasının yanında anket çalışmaları da yaparak, vatandaşın fikirlerini değerlendiklerini söyledi. Yıldırıcı, hata yapma şanslarının olmadığını belirterek, "Herkes kendisini iyi görüyor. En önemlisi olan halkın kimi belediye başkanı olarak görmek istediği. Belde beleye başkanlığı için 68 adayımız var ama bir belediye başkan adayı olacak. Kırılma ve darılma olmasın. Temayülün hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Konuşmanın ardından 7 İlçe 15 belde belediye başkanı aday adayları için kurulan sandıklarda oy kullanıldı.

Aksaray'da Hafızlık Töreni Düzenlendi

Aksaray'da hafızlık eğitimini tamamlayan 8 Kur'an öğrencisine düzenlenen törenle belgeleri verildi. Aksaray Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Aksaray Valisi Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Altınsoy, İl Müftüsü Bekir Gülce, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Aksaray İl Müftüsü Bekir Gülce, törende yaptığı konuşmada, Kuran-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu söyledi.  Kuran-ı Kerim ile amelin ibadet olduğunu aktaran Gülce, "Kuran-ı Kerimin emirlerini yerine getirmek yasaklarından sakınmak, Allah'a kulluk görevidir. Onun için ibadetimiz bu kitabın özüdür. Bu kitabı yaşamak islamı yaşamaktır. Kuran-ı Kerim dinimizin esası Allah'ın beyanıdır. Kuran-ı Kerim müjdeleyen bir kitaptır. Kimi müjdeler Allah'a inanan kulların dünyada iken Allah'ın himayesinde olduğunu müjdeler. Kuran-ı Kerim'i okumak büyük fazilettir. Her harfine 10 sevap vardır. Bu kitabı okuyanın kazandığı sevap böyledir" dedi. Aksaray Valisi Selami Altınok eşi Gülhan Altınok tarafından, hafızlık eğitimini tamamlayan 8 bayana diplomaları verildi

Aksaray'da "aslında Ne Oldu" Konulu Konferans

Kiraya oturmakta oldukları evlerinin mutfağında kullandıkları doğalgaz aboneliği bahane edilerek bir kaç yıldır almakta oldukları kömür yardımı Vakıfca kesilen bi...

50 Yıllık Içme Suyu Hattı Yenileniyor

Kiraya oturmakta oldukları evlerinin mutfağında kullandıkları doğalgaz aboneliği bahane edilerek bir kaç yıldır almakta oldukları kömür yardımı Vakıfca kesilen bi...

İçme Suyu Şebeke Hattı Çalışmalarında Sona Geldindi

 Aksaray Yeşilova Grup Köyleri İçme Suyu Şebeke Hattı Yenileme Çalışmaları’nda son aşamaya gelindi. Yeşilova Grup Köyleri İçme Su Birliği Başkanı Emin Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1963 yılında yapılan şebekenin değiştirilmesi için iki yıldır girişimde bulunduklarını söyledi.  Koçak, hattımız 50 yıl önce yapıldığını belirterek, "14 köy, 10 belde ve Aksaray’ın iki mahallesinde yaşayan yaklaşık 50 bin vatandaşımızın kullandığı bir hattı. Eskiyen hat, insan sağlığını olumsuz etkileyen, sürekli arıza veren, ömrünü doldurmuş bir hattı. Bu konunun çözümü için hemen çalışmalarımıza başladık" şeklinde konuştu. Yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını belirten Koçak, şunları anlattı: ‘’Devletimizin tüm organları bize destek oldu. Biz de muhtarlarımız, belediye başkanlarımız ve birliğimizin imkanlarını seferber ettik. Bu çalışma bir yardımlaşmanın, fedakarlığın eseridir. Bu konuda bize destek olan başta Sayın Valimiz Selami Altınok'a, İl Özel İdaresine, Aksaray Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Genel Meclisi üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmayla birlikte binlerce insan sağlıklı suya kavuşmuş olacaktır"

Apartman Boşluğunda Kadın Cesedi Bulundu

Kiraya oturmakta oldukları evlerinin mutfağında kullandıkları doğalgaz aboneliği bahane edilerek bir kaç yıldır almakta oldukları kömür yardımı Vakıfca kesilen bi...

Back to Home Back to Top Mr. Kurtbey