7 Aralık 2013 Cumartesi

Hemşerimiz 13. kitabını yayınladı

Anasayfa » Ortak?y G?ncel 27?-?Kas?m?-?2013, 18:48 Ortak?yl? hem?ehrimiz S?leyman Do?an'?n "Mesneviden Pedagojik Telkinler" isimli kitab? ??kt?. Do?.Dr.S?leyman Do?an, 1965 y?l?nda  Ortak?y?de (Devedam?) do?du. ?lk, orta ve lise ??renimini Ortak?y?de tamamlad?. Sel?uk ?niversitesi E?itim Fak?ltesinden mezun oldu (1988). 1995 y?l?nda ?ngiliz K?lt?r??n bursunu kazanarak ?ngiltere?de, Birmingham ?niversitesinde Politika ve Uluslararas? ?li?kiler alan?nda Master Program?n? tamamlad?. Pedagoji felsefesi, psikolojisi, sosyolojisi, teorisi, tarihi ve metodolojisi ?zerine yapt??? ?al??malarla Pedagoji (E?itim bilimleri) doktoru unvan?n? ald? (1999). Yine ?ocuk ve aile e?itimi ve aile sosyolojisi ?zerine yapt??? ?al??malarla E?itim Sosyolojisi alan?nda do?ent oldu. Devlet Planlama Te?kilat? Ulusal Ajans proje de?erlendirmesinde ba??ms?z (AB) hakemi d?? uzman? olarak g?rev yapt? (2005?2008). Uluslararas? Malezya ?niversitesinde d?rt ay ara?t?rmac? ??retim ?yesi olarak bulundu (2008). S?ras?yla F?rat, Abant ?zzet Baysal, ?stanbul, Trakya ve Fatih ?niversitesinde ?al??t?. 2009?dan beri Y?ld?z Teknik ?niversitesi, Fen-Edebiyat Fak?ltesi, ?nsan ve Toplum Bilimleri B?l?m?nde ??retim ?yesi olarak g?rev yapmaktad?r. Ayn? ?niversitenin Sosyal Bilimler Enstit?s? m?d?r yard?mc?s? olarak g?rev yapmaktad?r. Ayr?ca ?zel ?niversitelerden Sebahattin Zaim, ?stanbul Ayd?n ve Hasan Kalyoncu ?niversitelerinde de lisans ve lisans?st? dersler vermektedir. ?Toplumsal Yap?lar ve Tarihsel D?n???mler? dersi ba?ta olmak ?zere, ?E?itim Psikolojisi?, ?E?itim Felsefesi?, ?E?itim Sosyolojisi?, ?Anne-baba E?itimi?, ?Aile Sosyolojisi?, ?Bilimsel Ara?t?rma Y?ntemleri?, ?E?itim Bilimine Giri??, ?E?itim ve ??retim Liderli?i? ve ?E?itim Politikalar?? lisans ve lisans?st? d?zeyde verdi?i derslerden baz?lar?d?r.
Do?an, uzun y?llar ?e?itli g?nl?k gazete ve dergilerde muhabir, edit?r ve k??e yazar? olarak ?al??m??t?r. Moldova, Gagavuz ?zerk Cumhuriyeti Meclisi taraf?ndan verilen devlet ni?an? sahibidir (2001). ?evre konusunda yapt??? ?al??malar?yla (?Kelaynak Ku?lar? Zorda? ba?l?kl? ?al??mas?, 2002; ?Bo?azlar?m?z Yolcu Ge?en Han?? ba?l?kl? ?al??mas?, 2004) INEPO (Uluslararas? ?evre Olimpiyatlar? Projesi) uluslararas? ?evre bas?n ve J?ri ?zel ?d?l? kazanm??t?r. Gazeteci ve bilim insan? olarak 60 ?lkeye seyahat etmi?tir. Do?an, ?T?rkiye Yazarlar Birli?i? (1994-), ?T?rk Felsefe Derne?i? (2008-) ve ?T?rkiye ?lim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birli?i? (?LESAM, 2010-) ?yesidir.
25?i uluslararas? olmak ?zere 100 civar?nda bilimsel yay?n? vard?r. Ba?ta T?B?TAK olmak ?zere ulusal ve uluslararas? bir?ok kurum, kurulu? ve dergilere hakemlik ve bilimsel j?ri ?yeli?i yapmaktad?r.
Yazar?n Daha ?nce Yay?nlanm?? Kitaplar?:
Afganistan?da Kim Kazand?? (1993).
Ke?mir?den Geliyorum (1995).
E?itimde Ba?ar?n?n ?artlar? (1998).
Sivil Demokrasi ?a?r?s? (Derleme),(1999).
?imdiki ?ocuklar Harika (2001).
?ocuklar K???k Bir ?ey De?ildir (2002).
Mutlu Aile Mutlu ?ocuk (2003).
Ba?ar?ya Y?r?yenler (2005).
Varolman?n Yolunda Zengin Olmak (Edit?r, M. Uyar ve M. ?etin ile birlikte) (2005).
Ailenin Aynas? ?ocuk (2006).
Ailede Sevgi E?itim (Edit?r) (2009).
?nsanlar Konu?a Konu?a (C. Do?an ile birlikte) (2011).
  Bu haber 771 defa okunmu?tur.var countries=new ddajaxtabs("countrytabs", "countrydivcontainer")countries.setpersist(true)countries.setselectedClassTarget("link")countries.init() function yazarManset(divID) {for (i=1;i

0 yorum:

Yorum Gönder

Back to Home Back to Top Mr. Kurtbey